Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Projektet skal formidle og kvalificere brugen af relevante læremidler, samle erfaringer med organisering og indretning af affaldssorteringen, gennemføre en aktiv følgeforskning og skabe grundlag for et permanent netværk mellem kommunerne omkring brugen af skoler og institutioner som læringsrum og katalysator for en øget genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Resultater

1. Mindst 10 kommuner på tværs af landet og med deltagelse af både skole-/institutionsfolk og teknikere bidrager til projektet

Hele 21 kommuner har aktivt deltaget i ERFA-møderne og yderligere mindst 10 kommuner har fulgt projektet gennem nyhedsbreve og bloggen. Dertil kommer at flere organisationer, bl.a. affaldsselskaber (RenoDjurs, Vestforbrænding, AmagerRessourceCenter; Affald Plus) og undervisningsorganisationer som Grønt Flag Grøn Skole og Kampagnekompagniet (Skraldiaden) har fulgt projektet og deltaget i ERFA-møder.

2. Der er udarbejdet Guidelines for skoler og institutioners affaldssortering og indsamling i et pædagogisk perspektiv

Der er udarbejdet en ”Guide til affaldsguidelines”, der kommer rundt om:

 • a. Krav til sortering
 • b. Affaldsmængder
 • c. Udendørs sortering
 • d. Indendørs sortering'
 • e. Økonomi
 • f. Hjælp til slutbrugerne i den løbende drift
 • g. Kommunikation
 • h. Affaldsforebyggelse
 • i. Aktører omkring affaldshåndteringen

Guiden er bygget op om de spørgsmål sagsbehandleren bør stille sig selv og suppleret med tips og links til relevante steder, hvor der kan søges svar på guidens spørgsmål.

3. Overblik over læremidler og kvalificering og deling af Københavnsk materiale

Relevante undervisningsforløb, læseplaner m.v. er bearbejdet og gjort tilgængelige, så de kan bruges af andre kommuner
Der er udgivet et hefte med overblik over danske læringsmaterialer, der kan hentes via nettet: ”Undervisningsmaterialer om affald og ressourcer 2016”.

Desuden er bl.a. følgende materiale fra Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune lagt på bloggen: ”Indretning af klassens og skolens affaldssystem”, ”Klassens materialebibliotek”, ”Forløb om plastik som materiale”, ”Udkast til en læseplan for Den Affaldsfri Skole (Zero Waste Pas)”, ”Den Bæredygtige Generation undersøger Emballage- og Madspild”, ”Ressourceaktivisterne”, ”Årshjul for børnehavers arbejde med læreplanstemaet Natur og naturfænomener” (herunder arbejdet med affald og ressourcer). Alle materialerne er samlet på en særskilt side på bloggen og kan findes via dette link: http://skodanet.blogspot.dk/p/lremidler.html.

4. Aktiv følgeforskning på i alt 10 forskellige skoler eller institutioner fra flere forskellige dele af landet

Her er status, at de udvalgte skoler og institutioner er besøgt to gange – før eller i begyndelsen af konkrete forløb samt efter. Forskernes observationer og refleksioner er formidlet på de tre afholdte ERFA-møder i 2015 samt forår og efterår 2016. Forskerne er ved at skrive en peer-reviewed artikel til et internationalt videnskabeligt tidsskrift (Environmental Education Research) - som i en draftversion kan offentliggøres internt i netværket i begyndelsen af 2017. Forskerne vil derudover gerne formidle deres refleksioner i mere populær form, evt. som korte videoer til slutbrugere (lærere og pædagoger).

Forskerne har undersøgt, hvad der i øvrigt findes af aktuelle undersøgelser på området internationalt – og det er meget lidt - specielt på førskoleområdet. Vores projekt kan dermed som nogen af de første måske være med til at give nogle bud på en egentlig ”affaldspædagogik”.

5. Projektets produkter er formidlet til brugere i hele landet

Her er status, at der er etableret en ”blog” (http://skodanet.blogspot.dk/) og udsendes nyhedsbreve til alle interesserede. Desuden er generelle produkter formidlet via Genanvend.mst.dk.

Aktiviteter gennemført i projektet

Netværk og formidling

Der er afholdt i alt tre ERFA-møder, udsendt 7 nyhedsbreve og løbende delt materiale via hjemmesiden

Der har været stor tilslutning fra kommunerne. Men selvom projektet er forankret i en børne- og ungdomsforvaltning er det primært lykkedes at få fat i repræsentanter fra miljø og teknikområdet.

Indholdet på ERFA-møderne har været en blanding af afrapportering fra projektets forskellige aktiviteter samt en markedsplads, hvor deltagerne har kunnet dele erfaringer eller få sparring på konkrete udfordringer.

ERFA-møderne har hver gang været afholdt i København, hvilket har vist sig at være en udmærket placering for langt de fleste deltagere, hvad enten de kom fra hovedstadsområdet, Sønderborg eller Aalborg.

I løbet af projektet viste sig et behov for at arbejde mere specifikt med den teknisk, økonomiske og juridiske del af affaldsindsamlingen på kommunernes skoler og institutioner. På initiativ af RenoDjurs medførte dette at DAKOFA nedsatte en ERFA-gruppe: "Affald fra kommunale institutioner".

Det er vores indtryk at bloggen har haft en vigtig funktion som en mulighed for uddybning af artikler i nyhedsbrevene og som et fælles bibliotek med overblik og adgang til relevante dokumenter og links.

Guide til vejledning af skoler og daginstitutioner

 • Der er udarbejdet en ”Guide til affaldsguidelines” for skoler og institutioners affaldssortering og indsamling.

De oprindelige tanker om at udarbejde konkrete vejledninger til slutbrugerne blev med følgegruppens accept ændret til en hjælp til at udarbejde slutbruger-vejledninger. Rammer og vilkår viste sig at være vidt forskellige fra kommune til kommune, mens de spørgsmål en vejledning skal give svar på til gengæld er ens på tværs af landet.

Guidelinen er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og kvalificeret gennem kritik og input fra deltagerne på de afholdte ERFA-møder.

Desuden er Guiden videreudviklet med tips og links til relevante steder, hvor de kommunale sagsbehandlere kan søge svar på guidens spørgsmål. 

Læremidler

 • Overblik over læremidler og kvalificering og deling af Københavnsk materiale.

Med afsæt i Københavns Kommunes egne erfaringer har projektet samlet og opdateret et aktuelt overblik over danske læringsmaterialer, der kan hentes via nettet. Overblikket kan sendes fra forvaltningerne, som støtte til lærere og pædagogers arbejde med emnet affald og ressourcer

Desuden er en lang række materialer fra Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune tilpasset så de kan bruges i andre kommuner og kvalificeret i forhold til de faglige mål i folkeskolen.

Følgeforskning

 • Aktiv følgeforskning på i alt 10 forskellige skoler/ institutioner fra flere forskellige dele af landet.

De udvalgte skoler og institutioner er besøgt to gange – før eller i begyndelsen af konkrete forløb samt efter. Forskernes observationer og refleksioner er formidlet på de tre afholdte ERFA-møder i 2015 samt forår og efterår 2016. Forskerne er ved at skrive en peer-reviewed artikel til et internationalt videnskabeligt tidsskrift (Environmental Education Research) - som i en draftversion kan offentliggøres internt i netværket i begyndelsen af 2017.

Det er oplevelsen at den direkte mundtlige formidling af forskningen på ERFA-møderne har givet mulighed for at forskernes tanker og observationer har kunnet komme i spil hos netværkets deltagere. Til gengæld har netværksdeltagerne manglet en mere traditionel afrapportering af forskningen, som kunne bruges til at kvalificere interne forhandlinger i forvaltningerne.

I forlængelse af, men uden for projektet, har forskerne et ønske om at formidle deres refleksioner i mere populær form, evt. som korte videoer til slutbrugere (lærere og pædagoger).

Forventede effekter:

Børnenes læring forventes at bidrage til en bedre kvalitet i husholdningernes kildesortering og en øget udsortering til genanvendelse samt en øget forandringsparathed i forhold til den konkrete sortering som er afgørende for en smidig udvikling af affaldssystemet.

Projektets gode råd til andre

1. Erfaring: Kommunerne viser stor interesse for at nå familierne og fremme genanvendelse af husholdningsaffaldet ved at gå gennem børnene på skoler og daginstitutioner.

Men vi har haft svært ved at inddrage Børne- og Ungdomsforvaltningerne i netværket. (Omkring 1/3 af landets kommuner følger projektet og 18 kommuner har deltaget i ERFA-møderne.)

Anbefaling: Der bør fortsat gøres en indsats for at engagere børne- og ungdomsforvaltningerne i projektet. Det bør være muligt. Både fordi skoler og institutioner udgør en stor del af kommunernes egen virksomhed, som ligesom andre virksomheder skal sortere deres affald og fordi affald og ressourcer er en del af de faglige læringsmål for både skoler og daginstitutioner.

2. Erfaring: Det er ofte nye/nyuddannede og yngre medarbejdere i de tekniske forvaltninger, der arbejder med affaldssortering og affaldspædagogik på skole og institutioner. Der har umiddelbart et ekstra stort behov for og ønske om videndeling og sparring

Anbefaling: Der bør sikres et videndelingsnetværk for disse medarbejdere. (På det tekniske område har DAKOFA nedsat en arbejdsgruppe om affaldssortering i kommunale institutioner, der angiveligt kan løfte den tekniske del af medarbejdernes behov.)

3. Erfaring: Mange affaldsselskaber arbejder med formidling til børn og unge og vil gerne være med til at vidensdele.

Anbefaling: Affaldsselskaberne inviteres med i et evt. fortsat netværk, men det må sikres at netværkets fokus stadig er på den lokale kommunale synergi omkring at bruge de kommunale skoler og institutioner som læringsrum.

4. Erfaring: Lærere og pædagoger inddrager ikke børnenes hjem/forældre i undervisningen.

Anbefaling: Der udvikles konkret undervisning/ forslag til aktiviteter der bringer samspillet mellem skole/institution og hjem i spil. Desuden vil det være en fordel at beskrive forskellige familiers affaldspraksis, som en støtte til lærere og pædagogers dialog med børnene. Og lige netop dette er fokus i det nye projekt ”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem” som også har opnået støtte fra Kommunepuljen.

5. Erfaring: Der er stor forskel på de kommunale ordninger for skoler og institutioners affaldshåndtering.

Anbefaling: Organisering af den konkrete affaldshåndtering og udvikling af affaldsvejledninger til skoler og daginstitutioner kan støttes af fælles spørgsmål, der giver mulighed for forskellige svar, altså svar og løsninger som er tilpasset de lokale rammer (Derfor har vi lavet en Guide til at udvikle affaldsvejledninger og ikke standardiserede affaldsvejledninger til slutbrugerne)

6. Erfaring: Der er masser af læringsmaterialer for både 0-6 års området og grundskolen, der er umiddelbart tilgængelige på nettet.

Anbefaling: Vi har udviklet et samlet overblik over læringsmaterialer relateret til faglige fællesmål i skolen, læreplanstemaer i daginstitutionerne og alderstrin, men det bør løbende opdateres og suppleres.

7. Erfaring: Læring der skal sætte spor i børnenes adfærd, kræver læring gennem arbejdet med praksisser.

Anbefaling: Der udvikles konkrete forslag til læringsaktiviteter, der inddrager børnenes affaldspraksis i skole/institution og hjem. Dette er også en del af det nye projekt ”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem”.

8. Erfaring: Affaldsundervisning bør arbejde med materialitet, praksisser og normstøttende strukturer

Anbefalinger:

 • Affaldslæring integreres i en undersøgelse af materialer (Materialitet)
 • Affaldslæring gennem arbejde med hverdagspraksisser – Samspillet mellem mennesker og strukturer belyst gennem mening, kompetencer og materiel – Affaldspraksis, rengøring, indkøb, madlavning etc. er eksempler på hverdagspraksisser
 • Affaldslæring motiveret af ekstern interesse – Udmeldinger fra ledelse, deltagelse fra omverden etc. (Normstøttende strukturer).

Næste skridt

Projektet følges op af et mere fokuseret affaldspædagogisk projekt med fokus på effekter af læringsaktiviteter efter 1 år og udvikling af forslag til konkrete læringsaktiviteter baseret på nærværende projekts forskningsresultater. Det nye projekt har ligeledes opnået støtte fra kommunepuljen og findes under titlen: ”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem”.

Kontaktperson

Flemming Sjølin Bauer, Københavns Kommune

Fakta om projektet

Ansøgere: Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, og Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik og Forskningsprogrammet Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed
Tilskud: 995.962 kr.

Billeder fra projektet

undefined

undefined

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.