Udvikling af læringsmiljø for affaldssortering i etagebyggeri (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Formålet med dette projekt har primært været, at etagebyggeriet Æblehaven/Rønnebærparken i Roskilde Kommune fik optimeret deres sortering, således at fokusfraktionerne fra Regeringens Ressourcestrategi papir, pap, glas, plast, metal og træ ikke endte i dagrenovationen.

Målet var, at kommunen i samspil med bestyrelse, beboere og boligselskab fik viden om betydningen af de givne forudsætninger i de enkelte etagebyggerier med mulighed for på den baggrund at vurdere effekten af tiltag til gavn for andre tilsvarende bebyggelser efterfølgende.

Målet var desuden, at anvende denne viden til udvikling af differentierede løsninger i forhold til sorteringsgrad, fastsættelse af affaldsgebyrer og sorteringsløsninger, der skal sikre hurtigere målopfyldelse i forbindelse med implementering af kommende affaldsordninger i etagebyggeri.

Projektet omfattede både indførelse af sortering af flere fraktioner til genanvendelse samt kommunikation og inddragelse/involvering af beboerne.

Resultater

Projektets forløb og aktiviteter undervejs, har medført en række erfaringer og indsamlet viden, som fremover kan bruges ved implementering af ny sorteringsordning i etagebyggeri. Overordnet set har det primære omdrejningspunkt for projektets gennemførsel været at udvikle et læringsmiljø for affaldssortering i etagebyggeri via kommunikationsindsatser rettet mod etagebyggeriets beboere. Projektet har således resulteret i en grundlæggende viden om metoder til involvering, indsamling og informationsaktiviteter ved øget indsamling af genanvendelige materialer fra etagebyggeri.

De husstandsomdelte informationsmaterialer, herunder introduktionsbrev og sorteringsvejledning, blev udarbejdet på dansk, engelsk, tyrkisk og arabisk. Disse materialer kan benyttes fremover når affaldsordningen implementeres i etagebyggerier, hvor beboerne ikke udelukkende er dansktalende og -læsende.

Der er gennemført en kvalitativ brugerundersøgelse, hvor 10 beboere blev interviewet omkring den nye sorteringsordning blev kortlagt. Formålet med undersøgelsen var at kortlægge beboernes barrierer i forhold til affaldssortering samt at indhente anbefalinger til forbedring af affaldssystemet og til kommunikation. Kort beskrevet viste denne brugerundersøgelse, at der skal være større fokus på at synliggøre igangsættelsen af den ny affaldsordning, samt at der i højere grad skal informeres om status for sorteringen lokalt.

Aktiviteter gennemført i projektet

Roskilde Kommune arbejder ud fra overskriften ’Zebrabyer’ på at gøre mindre, lokale bysamfund til bedre steder at bo, arbejde og leve. Æblehaven og Rønnebærparken er udvalgt til Zebraby.

Affaldsprojektet blev igangsat ved, at det både i Æblehaven og i Rønnebærparken blev gjort muligt at aflevere plast og metal gennem en lem i henholdsvis de tidligere affaldsskure og i den lokale miljøgård. Begge steder blev Vestforbrændingens piktogrammer anvendt som klistermærker ved lemmen.

Første led i informationsindsatsen var husstandsomdelte informationsbreve og sorteringsvejledninger ved igangsættelsen af projektet. På baggrund af en drøftelse med områdekontoret og tilkendegivelser fra de boligsociale medarbejdere blev information om forsøget oversat til henholdsvis engelsk, tyrkisk og arabisk. Erfaringen herfra er, at det kræver en effektiv kvalitetssikring, da det skal oversættes til en dialekt, som hovedparten af beboerne kan læse. Husstandsomdelingen af informationsmaterialet blev foretaget af kommunale medarbejdere, hvormed der var mulighed for at tage en direkte dialog med beboerne. Dog foregik omdelingen i dagtimerne, hvilket medførte, at mange beboere ikke var til stede. Herudover blev der i alle opgange ophængt et opslag om, at projektet var i gang, ligeledes skrevet på de forskellige sprog.

Undervejs i projektet, er der gennemført en række kommunikative og beboerinvolverende aktiviteter, med formålet at øge beboernes forståelse og motivation for affaldssortering og genanvendelse, samt med formålet at hente erfaringer og viden fra beboerne til brug for kommunens fremtidige strategi for implementering af affaldssortering i etageboliger. I slutningen af projektet, blev der afholdt en studietur med viceværter, med det formål at give dem en bedre forståelse for sortering af husholdningsaffald og en viden om, hvad der sker med affaldet efter afhentning, igen med det formål at klæde dem på til at kunne informere, vejlede og engagere beboerne. Studieturen gik bl.a. til etagebyggerier i en anden kommune med en lignende indsamlingsordning. Studieturen gav anledning til en god snak blandt viceværterne om, hvordan deres rolle ift. affaldssortering fremover skal være, og hvordan de bedst kan vejlede beboerne.

I Æblehaven og Rønnebærparken er der gennemført en række fælles aktiviteter henvendt mod beboerne, med formålet at øge deres viden og motivation for sortering og genanvendelse. Særligt aktiviteter henvendt mod børn fungerede godt og med pænt fremmøde, mens de mere generelle aktiviteter havde et mere begrænset fremmøde. Følgende beboeraktiviteter blev afholdt:

 • Stand med information og konkurrence på Zebradag med deltagelse af borgmester og byråd. Affaldsprojektet om læringsmiljø for affaldssortering blev således præsenteret med en stand, konkurrencer og en pop-up genbrugsbutik.
 • Ved den årlige sommerfest, blev der opsat stand og igangsat sorteringskonkurrencer og lege for børn.
 • Mødeafholdelse med Opgang 36, som er et socialpsykiatrisk tilbud for personer med særlige behov. Beboerne efterlyste indendørs sorteringsspande, og deres ønske blev efterkommet.
 • Leg og læringsaktiviteter afholdt for børn i vinterferien, hvor der var fokus på at skabe nye ting ud af affald f.eks. blyantholdere af malede syltetøjsglas.
 • Arrangement i Børnehuset Mælkebøtten, hvor børnene malede på indkøbsnet, som de kunne bruge til affaldssortering
 • Møde i Beboercaféen, som primært benyttes af ældre og etniske danskere. Til arrangementet blev der talt om affald og indendørssortering, og der var stor spørge- og diskussionslyst blandt de fremmødte.
 • Åbent hus i Sundhedscaféen, hvor sundhedsplejesker afholder ugentlige møder for nybagte forældre. Dette møde blev kombineret med læring og information om affaldssortering.

Herudover blev der gennemført 10 husstandsinterview ved husstande i Æblehaven, med det formål at samle erfaringer om beboernes holdning og oplevelser med den nye affaldssorteringsordning, samt at kortlægge beboernes barrierer og anbefalinger ift. sortering. Disse interviews viste, at der især i højere grad skal være fokus på, at informere beboerne om den ny affaldsordning og at sørge for bedre skiltning og information der, hvor beboerne afleverer affaldet.

Projektets gode råd til andre

 • Det er vigtigt at boligselskabet er engageret på alle niveauer og har taget ejerskab til den ny sorteringsordning, da de spiller en stor rolle ift. at igangsætte inddragelses- og informationsinitiativer overfor beboerne. Derfor er det anbefalelsesværdigt, at der etableres et godt samarbejde med en kontaktperson i boligselskabet forud for udrulningen af en ny affaldsordning.
 • Samarbejdet mellem kommunen og boligselskabet forudsætter en gensidig prioritering af indsatsen, som for dette projekt ikke alene var en indledende ledelsesmæssig forankring, men primært en fælles erkendelse hen igennem projektet om vigtigheden af den anden part på alle niveauer, som betaler sig mange gange tilbage i daglig drift. Dog skal den ledelsesmæssige forankring ikke forklejnes.
 • Kommunikationsindsatser og information til beboere i etagebyggeri bør i høj grad gennemføres via allerede etablerede netværker, fx boligselskabets årlige sommerfester, etablerede netværkscafeer for beboere, beboermøder arrangeret af boligselskabet etc. På denne måde kan affald og ressourcer italesættes som en del af en dagsorden.
 • Rod og fejlsorteringer er demotiverende for beboerne. Det er således nødvendigt, at boligselskabet sætter fokus på dette ift. oplæring af viceværter, da disse samtidigt vil få rollen som lokale affaldsambassadører.
 • Involveringsindsatser og -arrangementer fungerer bedst, hvis der er fokus på aktiviteter for børn, da dette skaber det største fremmøde.
 • Korrekt håndtering af affald kræver en målrettet kommunikationsindsats til beboerne gennem flere kommunikationskanaler samt gennem flere sprog Oversættelse af informationsmateriale til andre sprog, kræver en grundig kvalitetssikring, da dialekterne kan variere.

Næste skridt

I forlængelse af projektet er det ’planlagt’, at der skal afholdes en konference som Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland afholder for de kommuner, hvor Boligselskabet Sjælland har afdelinger. Formålet er at formidle erfaringer fra projektet – både i forhold til hvordan indsamling og information kan tilrettelægges med fokus på de forskellige behov i afdelingerne, samt i forhold til at sikre et godt samarbejde mellem kommuner og boligselskab.

Kontaktperson

Anette Sejersen, Roskilde Kommune

Fakta om projektet

Ansøger: Roskilde Kommune
Medansøger: Boligselskabet Sjælland og Fors A/S (Holbæk Forsyning A/S)
Tilskud: 566.450 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.