Undersøgelse af kvaliteten af kildesorteret organisk dagrenovation

Offentliggjort 26-08-2015

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet er at undersøge/kortlægge, om der findes stoffer i det organiske affald - både det kildesorterede og det ikke-kildesorterede affald, som vurderes at være problematiske ved anvendelse i biogasanlæg og/eller komposteringsanlæg, og om de findes i niveauer, der kan give anledning til bekymringer.

Projektet skal ud fra litteraturstudier og eventuelle foretagne målinger af det organiske affald belyse/kortlægge, hvilke problematiske stoffer, som f.eks. tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der vil kunne forefindes i det organiske affald samt i hvilke niveauer.

Ud fra kortlægningen foretages en vurdering af de stoffer, der forefindes/er påvist i det kildesorterede organiske affald, og som vurderes at være problematiske.

Følgegruppe:

Der er nedsat en følgegruppe.

Tidshorisont:

Projektet forventes afsluttet ultimo 2015.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Linda Bagge, Miljøstyrelsen