Affaldsfotobank – til fotodeling mellem danske kommuner og forsyninger (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål

Projektet tager udgangspunkt i en problematik, som kommuner ofte løber ind i: at uskarpe, fejlbehæftede, dårlige fotos trækker enhver form for kommunikationsmateriale ned. Det er utilfredsstillende for kommunen/forsyningen, og det hjælper ikke til forståelsen hos kunden/borgeren. 

Formålet er at etablere en fotobank med professionelle, generiske og brugbare fotos, som klart og tydeligt viser genstande, fraktioner og situationer, der kan understøtte affaldskommunikationen i kommunerne samt hjælpe med at forbedre og professionalisere kommunernes kommunikation, således at kommunerne kan kommunikere klart til borgerne med det formål at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet - og sikre en god kvalitet at det genanvendelige affald.

Resultat

Projektets produkt er: www.affaldsfotobank.dk.

Der er uploadet over 400 fotos (200 flere fotos end først estimeret). For at få adgang til fotobanken skal man registrere sig. Dette kræver en registreringskode, som man får tilsendt ved at henvende sig til Obfuscated Email.

Billederne er gjort tilgængelig for alle og kan downloades i høj og lav opløsning, sådan at de kan benyttes til stort set alle typer materialer.

På sitet er billederne delt i kategorierne:

 • Madaffald
 • Pap og karton
 • Papir
 • Glas
 • Metal
 • Plast
 • Dagrenovation
 • Farligt affald
 • Øvrigt affald
 • Etageboliger og fællesindsamling
 • Villaer og individuel indsamling
 • Indendørs sortering
 • Sorteringsanlæg – Metal og Plast

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektets forløb og aktiviteter:

 • Input fra kommuner og forsyninger
 • Definition af fraktioner og kategorier
 • Indhentning af tilbud fra fotografer
 • Indhentning af tilbud på hosting
 • Studiefotografering (første runde)
 • Location-fotografering (første runde)
 • Test af fotos
 • Studiefotografering (anden runde)
 • Location-fotografering (anden runde)
 • Sætte hjemmesideplatformen op
 • Udvælgelse, navngivning, upload
 • Skabe synlighed

Input fra kommuner og forsyninger

Alle kommuner og forsyninger fik som en af projektets første aktiviteter tilsendt en e-mail til organisationernes hovedmailadresser samt via genanvend.mst.dk med opfordring til at komme med input og ønsker til motiver til fotobanken. Omkring fem kommuner/forsyninger vendte tilbage med indspark og ønsker.

Definition af fraktioner og kategorier

Ud fra kommunernes ønsker og indspark formulerede projektgruppen de endelige kategorier, fraktioner og situationer. Det blev besluttet at fokusere på fokusfraktionerne, typiske nej tak-emner og forskellige situationer, fx indendørs sortering, udendørs sortering, etageboliger, villaboliger, sommerhuse, adgangsveje, vinterfotos, standplads/skel, indsamling og sorteringsanlæg for metal og plast.

Indhentning af tilbud fra fotografer

Der blev indhentet tilbud fra ca. 15 fotografer og studier, hvoraf to blev udvalgt på baggrund af pris, erfaring, størrelse og lokation. Fx var det vigtigt, at fotografen havde et studie tilknyttet, da mange fotos skulle tages i studie.

Det blev sikret, inden aftalen blev indgået, at alle fotos var frikøbt, således at alle kommuner efter projektets afslutning kan benytte billederne til deres materialer, kampagner osv.

Indhentning af tilbud på hosting

Der blev indhentet tilbud fra fire forskellige hosting-muligheder. Det var vigtigt, at det var en eksisterende løsning, der blev valgt, så der ikke skulle bruge midler til at udvikle en ny platform.

I valget af hosting var brugervenlighed et vigtigt kriterie, ligesom en login-funktion var essentiel. Derudover skulle der være ubegrænset antal brugere, mindst 100 gb og stort set vedligeholdelsesfri efter projektets udløb samt sikkerhed for, at løsningen ville leve videre problemfrit fem år.

Studiefotos i to omgange

I foråret 2017 blev de første omkring 100 fraktionsfotos taget i studie.

Sætte hjemmesideplatformen op

Sideløbende med fotooptagelserne blev der opsat en hjemmeside, som via login giver adgang til fotobanken. Funktionaliteten blev afprøvet løbende, og er blevet testet og tilrettet. Der er udarbejdet en kort brugervejledning i, hvordan man benytter fotobanken. Brugervejledningen findes i fotobanken.

Test

Som en ekstra del af projektet blev de første fotos testet af interesserede brugere, fx har Brøndby Kommune, Billund Kommune og Gribskov Kommune testet sitet. På baggrund af testen kom der en del ønsker til yderligere fotos. Derfor blev der arrangeret en ekstra dag i studiet, hvor der blev suppleret op med fraktionsfotos.

Location-fotos

Location-fotos blev taget i perioden februar-september. De første fotos var vinterfotos og de sidste sommerfotos. Fotodagene skulle desuden ligge på dage med henholdsvis sne i marts og godt vejr de resterende foto-dage.

Udvælgelse, behandling, navngivning, upload

Billederne blev udvalgt løbende af projektgruppen. Fotograferne billedbehandlede og fritlagde de valgte fotos, hvorefter billederne blev navngivet og uploadet i de korrekte kategorier.

Skabe synlighed

Der er blevet oplyst om projektet via Dansk Affaldsforening og KL.  På KLs konference ”Ressource- og affaldsplaner – på vej mod 2022” den 28. november vil fotobanken blive præsenteret.  Dansk Affaldsforening vil gerne have et webbanner med link til fotobanken på deres hjemmeside, samt dele det på Twitter, LinkedIn og førstkommende nyhedsbrev efter lanceringen. Efter lancering vil fotobanken blive omtalt på Genanvend.mst.dk.

Projektets gode råd til andre

 • Brug billederne i kombination med tekst til at forklare kunderne/borgerne, hvordan man skal sortere, stille sin beholder, placere sit storskrald, benytte sig af en bestemt type pose osv.
 • Brug billederne i sorteringsvejledningen
 • Brug billederne på kommunens/forsyningens hjemmeside, så der ikke kun er tekst.
 • Brug billederne i kampagnematerialer. 
 • Brug billederne til skilte sammen med piktogrammer og fraktionsnavn.
 • Brug billederne til Hvidovre Kommunes sorteringsguide uden ord: ”Se & Sorter – en sorteringsguide uden ord” (http://genanvend.mst.dk/projekter/projektbibliotek/2015/se-sorter-en-sorteringsguide-uden-ord-2015-e/).
 • Brug billederne fra affaldsbanken, og suppler med lokale fotos, så borgerne kan genkende det lokale islæt.

Kontaktperson

Kontaktperson: Anette Buhl Petersen, Tårnby Kommune

Fakta om projektet

Ansøgere: Tårnby Kommune, Langeland Forsyning A/S og Aalborg Renovation
Hovedansøger: Tårnby Kommune
Tilskud: 666.352,80 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.