Affaldsløsninger i sommerhusområder

Offentliggjort 01-04-2016

Projektet kortlægger håndteringsmetoder, som i dag benyttes til at indsamle affald i sommerhusområderne, og undersøger de grundlæggende problemstillinger, som sommerhuskommuner oplever i forhold til at opnå en effektiv indsamling.

undefined

Projektbeskrivelse

Ønsket med projektet har været at sætte fokus på, hvilke former for organisering af indsamlingen der både kan imødekomme kendte problemstillinger og skabe grundlag for en øget genanvendelse fra sommerhusområder.

Først og fremmest har projektet søgt at inddrage en bred sammensætning af sommerhuskommuner og affaldsselskaber for at sætte fokus på forskellige indgangsvinkler til indsamlingen rundt om i landet samt at skabe et rum, hvor man kunne blive inspireret af andre affaldsplanlæggere og deres idéer. 

Projektet tog udgangspunkt i fire temaer:

  1. Affaldsordninger
  2. Indsamlingslogistik
  3. Regulering
  4. Kommunikation

På indledende møder med sommerhuskommuner var der enighed om, at man i dag fandt de største udfordringer inden for disse temaer. Disse temaer blev derfor anvendt som rettesnor til at designe et spørgeskema (e-survey) og en afsluttende workshop.

Først blev der lavet en forundersøgelse blandt de 36 største sommerhus-kommuner (med +2000 sommerhuse). Denne undersøgelse gav et overord-net indblik i, hvordan affaldshåndteringen i sommerhusområderne er organiseret lokalt (op til sommeren 2015).

Efterfølgende blev der valgt at sætte fokus på indsamlingen af den organiske fraktion (bioaffald) i de tre sommerhuskommuner Holbæk, Kalundborg og Slagelse. Dette er blevet til tre case-beskrivelser, som kan anvendes som baggrundsviden og inspiration.

Til slut afholdtes en større workshop blandt interessenter ift. sommerhusområderne. Output fra denne workshop blev samlet i et inspirationskatalog, der sætter fokus på ”hvordan man kunne forsøge at løse forskellige udfordringer og øge genanvendelsen samtidig”.

Projektet har resulteret i en forundersøgelse, en case-beskrivelse om bioaffaldsindsamling i sommerhusområder og et inspirationskatalog til kommuner/affaldsselskaber. Meningen er, at de tre materialer skal kunne læses og anvendes hver for sig.

I projektet anvendes desuden ”Vejledende udtalelse om fortolkning af hen-teordning for dagrenovation i forbindelse med variationer af ordningen” fra Miljøstyrelsen d. 2. juli 2015.

Følgegruppe

Der blev dannet en følgegruppe, som blev inddraget på et møde efter forun-dersøgelsen var foretaget. Den bestod af følgende personer:

Birthe Thrane Larsen, Odsherred Kommune
Inge Werther, DAKOFA
Tina Møller, Vestforbrænding
Alan Sørensen, Miljøstyrelsen
Anna Marie Kristoffersen, Kalundborg Kommune
Kjeld Larsen, REFA

Jens Kristian Pedersen og Mette Bernt  fra Public Funk har medvirket som eksterne konsulenter.

Projektforløb

Marts: Projektplan og indkredsning af fokusområder for affaldshåndteringen i sommerhuskommunerne. Udarbejdelse af e-survey.

April – maj: Indhentning og opfølgning på besvarelser i e-survey om nuværende ordninger og de væsentligste lokale udfordringer (forun-dersøgelse).

Juni: Design af workshop og indbydelse af interessenter.

August: Besøg hos kommuner med bioaffaldsindsamling i sommer-husområder, følgegruppemøde og færdig planlægning af workshop.

September: Afholdelse af workshop med kommuner, renovatører, udlejningsbureauer og ejerforeninger. Sammenfatning af output fra workshop og opsætning af inspirationskatalog.

Oktober – november: Færdiggørelse af inspirationskatalog, illustrati-oner, case-beskrivelser og forundersøgelse.

Kontaktpersoner

Mathias Vang Vestergaard (projektleder), KL Teknik og Miljø

Alan Sørensen, Miljøstyrelsen

 

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.