Demonstration af genanvendelse af træ og plast fra husholdninger (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål

Formålet med projektet er at øge genanvendelsen af træ og plast fra genbrugsstationer lokalt. Målet er at skabe alternative afsætningskanaler til træ og øge og forbedre kvaliteten af genanvendelsen af plast. Med projektet blev formålet understøttet af fire konkrete cases på lokal genanvendelse af træ og plast fra husholdninger.

Resultater

I projektet er det lykkes at samle en værdikæde omkring genanvendelse af plast. Værdikæden består af Randers Kommune (og senere flere kommuner), der leverer plast; Dansk Affaldsminimering, der sorterer og vasker plast og MV Plast, der producerer plastemner ved sprøjtestøbning. Projektet har demonstreret at det er muligt at skabe samarbejder om lokal genanvendelse af husholdningsplast. Resultaterne er båret af at Dansk Affaldsminimering har investeret i et vaske og sorteringsanlæg, som er det første i Danmark. Anlægget gør det muligt at oparbejde husholdningsplast i Danmark. Dette skaber en række muligheder for at genanvende husholdningsplast i Danmark. MV Plast er de første til at udnytte denne mulighed. I projektet har MV Plast demonstreret at det er muligt at sprøjtestøbe komplekse emner i husholdningsplast. Efterfølgende har virksomheden investeret i værktøjer, der kan håndtere forureningsgraden i husholdningsplasten.

I projektet er det desuden lykkes at udvikle en positiv business case på genanvendelse af træ fra genbrugsstationen til palleklodser. Projektet har desuden demonstreret at det er muligt at anvende træ fra genbrugsstationen til at producere måtter. Og at det er muligt at skrælle laminat af laminerede spånplader og genanvende pladerne. Der er således muligheder inden for genanvendelse af træ, men udnyttelsen af disse har en længere tidshorisont, da det kræver større investeringer i produktionsudstyr.

I forhold til lokal genanvendelse af husholdningsplast er de væsentligste barriere, der er identificeret i projektet:

  • Plast fra husholdninger er forurenet med organisk materiale og uhomogent, hvilket gør det omkostningstungt at genanvende. 
  • Hvis husholdningsplast skal genanvendes lokalt, er det nødvendigt at plasten også vaskes og sorteres i Danmark. Plast der eksporteres til vask og sortering i udlandet genanvendes i udlandet eller forbrændes. 
  • Det er afgørende, for at få producenter til at udnytte genanvendt plast, at prisen på husholdningsplasten og efterbehandlingen er væsentlig under prisen på virgine råvarer.
  • Genanvendt husholdningsplast kan ikke bruges i alle typer produkter. Det er en udfordring at finde de rigtige produkter hvor kvalitet og pris matcher
  • Det er svært at få offentlig støtte til projekter inden for genanvendelse af plast I forhold til genanvendelse af træ fra husholdninger er de væsentligste udfordringer, der er identificeret i projektet:
  • Markedet er oversvømmet med træ, hvilket gør at prisen er helt i bund.
  • Træ fra genbrugsstationen er en meget blandet fraktion med store mængder urenheder, hvilket begrænser anvendelsesmulighederne.
  • Der er kun en virksomhed i Danmark, der reelt kan aftage træ til genanvendelse
  • Der er meget lidt fokus uden for det kommunale affaldsregi på genanvendelse af træ

Forventede effekter:

Projektet forventes at skabe nye afsætningskanaler til rent træ fra husholdninger og derved bidrage til at øge interessen for genanvendelse af træ. For plast er forventningen, at det er muligt at øge genanvendelsen af fraktionen mixed plast.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektet blev indledt med et kick-off seminar, hvor de deltagende kommuner og selskaber mødes med produktionsvirksomhederne for at etablere samarbejdsrelationer og præsentere casene og projektforløbet. Projektet blev delt i en trægruppe og en plastgruppe.

Trægruppen bestod af STEA MILJØ A/S, Advance Nonwoven A/S, Ikast-Brande Kommune, Randers Kommune og Renodjurs.

Plastgruppen bestod af MV Plast A/S, Dansk Affaldsminimering ApS, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Vestforbrænding og Plastnet, som er en underafdeling under Dansk Materialenetværk.

Gennem fire konkrete cases skulle det demonstreres, at det er muligt at opdyrke markedet for genanvendelse af plast og affaldstræ fra husholdninger.

Case 1) Dansk Affaldsminimering i Langå har siden 2011 modtaget, neddelt og sorteret plast og metaller, og herved specialiseret sig i plast generelt, men også i at finde nye muligheder til at genanvende plasten. I 2017 har virksomheden bygget Danmarks første godkendte vaskeanlæg til neddeling og rensning af beskidt plastik, så plasten kan bruges i nye plastproduktioner.

I projektet er der blevet kørt tests med kildesorteret husholdningsplast der er forsorteret hos Randers Kommunes Affaldsterminal. Hos Dansk Affaldsminimering bliver plasten først opdelt/granuleret i maskinen, inden den kommer over i en vandbeholder hvor den bliver vasket. I vandbeholderen bliver plasten samtidig sorteret efter flydeprincippet, PET synker til bunds, og de andre typer plast, som her betegnes som ”mixed plast”, flyder. De to typer plast opsamles i hver deres beholder. ”Mixed plast fraktionen” afsættes til MV Plast, som er den anden virksomhed, der har arbejdet med plast i projektet.

Case 2) MV Plast A/S blev etableret i 1998 af brødrene Mogens og Michael Velling i Randers. Virksomheden har specialiseret sig i produktion af formstøbte plastkomponenter og leverer totalløsninger til nogle af Nordens største virksomheder. Produktionsteknologien er sprøjtestøbning, som foretages med flere forskellige typer plast på avancerede produktionsapparater. 

I projektet blev udført en lang række test, hvor Dansk Affaldsminimering leverede PP/ PE fra Randers Affaldsterminal, til MV Plast. MV Plast gik herefter i gang med at finde en blanding, der kunne produceres i automatiseret sprøjtestøbningsmaskine. Dette lykkes over al forventning. Plasten blev testet på et relativt kompliceret produkt, nemlig et værktøj, der udnyttes i produktion af stearinlys. MV Plast konkluderer, at forsøget med at bruge genbrugsplast i produktionen var en succes, og har derfor besluttet at arbejde videre med at bruge den type plast til at lave et nye produkter. Ved projektets afslutning har MV Plast investeret i de værktøjer, der skal bruges til at producere emner i genanvendt kildesorteret husholdningsplast. I den forbindelse har virksomheden fået midler fra Innobooster. 

Case 3) STEA Miljø A/S er en del af STEA Group, der leverer logistikløsninger. STEA Miljø ligger i Hjøllund og producerer emballageløsninger i træ. STEA Miljø har testet en metode for at genbruge laminerede spånplader ved at skrælle laminatet af. En ombygget maskine blev brugt til de indledende tests, der viste at spånpladerne kunne genanvendes hvis træets kvalitet var godt og ikke skadet af f.eks. fugt e.l.. Spånpladerne kan bruges til emballage, som f.eks. låg på kasser. Hvis spånpladerne ikke kan genanvendes, kan træet neddeles og sælges til spånpladeproduktion. Foreløbig har STEA Miljø kun testet processen på laminerede spånplader, der var nye og ikke havde ligget på genbrugspladsen.

STEA Miljø har desuden undersøgt mulighederne for at bruge træet fra de neddelte spånplader og træ fra genbrugsstationer til at lave palleklodser. Der er ingen virksomheder i Danmark, der producerer  palleklodser. Fordelen ved palleklodser er at der er stor volumen og at der ikke er store krav til renhed. Virksomheden vurderer, at denne business case er positiv. For at gå i gang med den type produktion, vil det være nødvendigt for STEA Miljø at indkøbe en maskine til at producere palleklodser. Ved projektets afslutning er STEA Miljø i dialog med en anden træ-emballage virksomhed om et fælles indkøb af en palleklodsmaskine.

Case 4) Advance Nonwoven A/S blev etableret i 2006 i Rønde. Virksomheden har udviklet et maskinanlæg, der ved hjælp af en ny patenteret airlaid/carding-teknologi (CAFTteknologien) kan forme endeløse ‘nonwoven’ måtter af recirkulerede fiber- eller granulatmaterialer og på den måde gøre materialerne anvendelige til andre formål.

Måtterne kan varieres i tykkelse og tæthed og bruges i eksempelvis isolering, madrasser, til polstring og i vækstmåtter til gartnerier. I projektet testede Advance Nonwoven om der kan produceres måtter af træ fra genbrugsstationen. Måtter der både i sig selv kan finde anvendelse og alternativt kan presses til hårde plader. Testen bekræfter, at Advance Nonwoven A/S fint kan forme forskellige typer af måtter af de neddelte træ-fraktioner fra genbrugsterminaler. 

Yderligere aktiviteter:

Som en del af projektet blev der holdt et møde med Århus Kommunes afdelinger ’Center for Byens anvendelse og drift’ og ’Vejanlæg og Bydesign’, for at undersøge om det vil være muligt for dem at indkøbe produkter af genbrugsplast. Siden kommunen selv er involveret i at udvikle og designe nogle af produkterne, ville det kunne lade sig gøre rent teknisk i forhold til kommunens indkøbsprocedurer, at indkøbe produkter af genbrugsplast.

Projektets gode råd til andre

Alle virksomhederne og kommunerne i projektet fandt samarbejdet og netværket meget værdifuldt, fordi der her var mulighed for at diskutere konkrete udfordringer og løsninger.

Der er et behov for at skabe kontakt mellem kommuner og virksomheder, hvor kommuner har mulighed for at dele viden om hvordan processer/systemer fungerer, og få virksomheders input til nye løsninger. Samtidig er det nyttigt for virksomheder at få et bedre indblik i hvilke produkter kommunerne efterspørger.

For at etablere denne type kontakt mellem kommuner og virksomheder, er der behov for en mellemmand der kan identificere mulige samarbejder, igangsætte udviklingsprojekter og koordinere møderne. En måde at fortsætte denne type samarbejder er via offentlig funding til projekter.

Virksomhederne påpegede desuden behovet for at kommunernes indkøbsafdelinger tænker i indkøb af varer baseret på genanvendte materialer.

Kontaktperson

Kontaktperson: Tenna Storgaard Zangenberg

Fakta om projektet

Ansøgere: Randers Kommune, Renodjurs, Vestforbrænding, Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune
Hovedansøgere: Randers Kommune
Tilskud: 781.100 kr.

 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.