Forsøg med optisk posesortering (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål

Det overordnede formål med projektet er at skabe et bedre beslutningsgrundlag for at etablere et dansk anlæg til optisk posesortering af husholdningsaffald, som borgerne har opsamlet i seks forskellig-farvede poser.

Projektets underliggende formål er:

 • At vurdere effekten af borgernes sortering af dagrenovation ud i seks fraktioner opsamlet i hver sin pose samt afdække, hvilke barrierer der måtte være ved denne sortering.
 • At vurdere, om det indsamlede affald egner sig til at blive håndteret på et anlæg med optisk posesortering.

Resultater

Projektet har vist, at det er muligt at indsamle ca. 300 kg Fokusmaterialer pr. husstand/år for haveboliger og knap 100 kg Fokusmaterialer pr. husstand/år for etageboliger og sommerhuse via de farvede poser.

I et vægtet gennemsnit for Halsnæs Kommune (etageboliger og haveboliger) er det muligt at udsortere ca. 250 kg Fokusmaterialer pr. husstand/år.

Sammenlignes optisk posesortering og resultaterne fra dette forsøg med andre indsamlingsløsninger, gælder det, at der for visse materialer udsorteres mere, mens der for andre materialer udsorteres mindre.

I forsøget med optisk posesortering udsorteres der mindre ’Papir’. For de andre fokusmaterialer indsamles der enten stort set den samme eller en større mængde. Samlet set viser dette forsøg, at i forhold til indsamlet mængde kan optisk posesortering hamle op med andre gængse indsamlingsløsninger – fx et 4-kammersystem.

Sammenlignes optisk posesortering for etageboliger med andre ordninger, viser det sig, at der indsamles nogenlunde samme mængde affald via farvede poser. Dog indsamles der mindre ’Papir’.

Generelt gælder det for dette forsøg, at den indsamlede mængde vurderes at kunne blive større, idet der stadig er en del fokusmaterialer tilbage i Restaffaldet.

I forhold til, om ordningen bør udbredes til hele Halsnæs Kommune, mener langt størstedelen af respondenterne, at det er en god ide, dog for en dels vedkommende med forudgående forbedringer. Her er det beboerne i haveboliger, der er mest positive, efterfulgt af etageboliger og, med en del forbehold, sommerhusene.

Projektet har vist at:

 • Det er muligt i gennemsnit at udsortere ca. 250 kg fokusmaterialer pr. husstand/år
 • Fra haveboliger udsorteres som forventet mest (ca. 300 kg fokusmaterialer/husstand/år)
 • Fra sommerhuse og etageboliger er det muligt at udsortere ca. 100 kg fokusmaterialer pr. husstand/år (sommerhuse betragtes her som helårsbolig)
 • Haveboligejere er indforståede med at have mellem 2 og 4 beholdere i indkørslen
 • Sommerhusejere ønsker færrest mulige beholdere i indkørslen
 • Generelt er borgere tilfredse med posesortering
 • Den største barriere for posesortering i etageboliger er plads i hjemmet
 • Mange sommerhusejeres tilbagemelding er, at de ikke har nok affald til at sortere i poser
 • Optisk posesortering ligger på højde med andre indsamlingsordninger både hvad angår indsamlet mængde og kvalitet
 • Borgerne har været tilfredse med kvaliteten af poser
 • Der er stadig et potentiale for yderligere udsortering af fokusmaterialer – hvilket kan ses ved doorstepping-forsøget i etageboliger, hvor andelen af Restaffald faldt med 8 %.
 • Pga. forsøgets natur har der været en række systemiske udfordringer, som har bevirket, at den indsamlede mængde har været mindre end umiddelbart muligt. De systemiske udfordringer knytter sig til forsøget. Udrulles optiske posesortering i fuld skala, vil resultatet forventeligt være bedre.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektets fremgangsmåde til at afprøve sorteringen af dagrenovation i poser har været at udføre et forsøg, hvor tre boligområder er udpeget. Efterfølgende er det monitoreret, hvorledes beboerne i hvert område har udsorteret deres dagrenovation i poser.

Gennem forsøget har borgerne udsortere deres affald i 5 fraktioner (Bioaffald, Metal, Pap, Papir og Plast) + Restaffald, hvor der er én bestemt farve pose til hver fraktion. Restaffald opsamles via en ’normal’ affaldspose eller indkøbspose.

I forsøget er kvantiteten og kvaliteten af borgernes sortering af dagrenovation via farvede poser undersøgt. Desuden er indsamlingsordningen evalueret – bl.a. fra en borgervinkel og den indsamlede mængde affald er vurderet.

Under forsøget er borgernes sortering i poser fulgt tæt. Der har været fokus på at følge affaldsstrømmene, borgernes sortering og deres oplevelser. Dette er sket via følgende tiltag:

Indhente borgernes vurdering af systemet via interview før og efter forsøget, fokusgruppeinterview, doorstepping og spørgeskemaundersøgelser.

 • Løbende monitorere det indsamlede affald. I forbindelse med indsamling af borgernes affald er affaldet læsset af og efterfølgende sorteret ift. posefarve og Restaffald + farvede poser med tydelige fejlsorteringer. Det sorterede affald er indvejet og registreret for hvert område.
 • Registrere den indsamlede affaldsmængde af alle fraktioner og for alle forsøgsområder under hele forsøgsperioden.
 • Analysere mængde og sammensætning af dagrenovation og Restaffald hhv. før, under og ved afslutning af forsøget.

Projektets gode råd til andre

 • Optisk posesortering ligger på højde med andre indsamlingsordninger både hvad angår indsamlet mængde og kvalitet.
 • Det er vigtigt at tænke uddeling af poser ind i processen.
 • Borgere forventer, at de i fremtiden skal sortere mere.
 • Kvaliteten af poser er afgørende for indsamlet mængde.
 • Haveboligejere er indforståede med at have mellem 2 og 4 beholdere i indkørslen.

Næste skridt

Projektet ”Forsøg med optisk posesortering” skal sammen med projektet ”Økonomi og Miljøvurdering af optisk posesortering” indgå i vurderingen af de fremtidige affaldsordninger i Halsnæs Kommune.

Der kommer bl.a. et punkt i Halsnæs Kommunes nye affaldsplan der vil omhandle optisk sortering til at forbedre genanvendelsen af husholdningsaffaldet.

Der skal laves en business case, hvor vi konkret beregner, hvor meget det vil koste, og hvor meget mere affald vi får ud til genanvendelse ved implementering af systemet i hele Halsnæs Kommune. Hvis det viser sig attraktivt, vil vi undersøge mulighederne for i samarbejde med andre kommuner at opstille og drive et anlæg til posesortering i Danmark.

Kontaktperson

Kontaktperson: Abia Reindorf, Halsnæs Forsyning A/S

Fakta om projektet

Ansøgere: Halsnæs Forsyning A/S og Halsnæs Kommune
Hovedansøger: Halsnæs Forsyning A/S
Tilskud: 659.490 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.