Mere effektiv indsamling af plast og metal fra husholdninger (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål

Projektet formål er at:

 • Måle effekten af borgerrettede tiltag, der skal øge indsamlingen af plast og metal, samtidig med at fraktionen glas/metal/plast bibeholder den høje kvalitet
 • Evaluere og vurdere tiltagenes potentiale for at imødekomme de sorterings-barrierer, borgerne oplever
 • Få indsigt i plastens vej efter afsætning - primært på modtageanlæg og så vidt muligt også videre i oparbejdning og genanvendelse.

Resultater

Som resultat af projektet er indsamling af metal, glas og plast blevet mere effektiv. Mængden af genanvendelige materialer i restaffald er for etageboliger faldet med 25 %, og for haveboliger er mængden faldet med 21 %. Borgerne vurderer også selv, at tiltagene har haft effekt og påvirket deres sorteringsvaner. Ved hjælp af en omfattende og løbende dialog med borgerne har det været muligt at identificere, hvilke tiltag har haft den største effekt og hvorfor de har virket.

Projektets hovedkonklusioner er:

 • Det virker: Det er muligt at rykke betydelige affaldsmængder og øge indsamlingen af metal, glas og plast ved hjælp af forholdsvis simple tiltag (både praktiske og kommunikative)
 • Tilpas til lokale forhold: Udvikling i indsamlingsordninger, og den information borgerne har fået undervejs, har stor indflydelse på borgernes motivation og sortering. Det er vigtigt at huske historikken, når der skal iværksættes tiltag
 • Løs praktiske udfordringer: Når praktiske udfordringer anerkendes og løses, så boostes borgernes motivation til at sortere – og motivationen kan styrkes yderligere med den rette kommunikation
 • Personlig tilbagemelding rykker: Personlig tilbagemelding på affaldssortering gør stort indtryk og øger såvel borgernes motivation som effekten af sorteringen – og det er muligt at give personlig tilbagemelding baseret på simpel inspektion
 • Afklar borgernes tvivl: Når borgerne er i tvivl om sortering, daler deres motivation og dermed den indsamlede mængde. I dialogen med borgerne bør borgernes tvivl afdækkes og afklares.

Aktiviteter gennemført i projektet

I projektet præsenteres en effektmåling og evaluering af en række simple tiltag, der skal nedbryde sorteringsbarrierer og øge de indsamlede mængder af hård plast og metal fra husholdninger.

Tiltagene er tilrettelagt ud fra de lokale behov i de to forsøgsområder, dvs. på baggrund af viden om affaldets sammensætning (forudgående affaldsanalyser), praktiske udfordringer omkring beholdere (observationer), samt borgernes aktuelle sorteringsudfordringer og -potentialer (borgerinddragelse).

Forsøget omfatter følgende tiltag:

I etageboliger er lavet en række praktiske justeringer og opsat nye skilte omkring de nedgravede beholdere. Tiltagene omkring de nedgravede beholdere imødekommer de frustrationer og udfordringer borgerne har haft, når de har afleveret affald.

I haveboliger er ad to omgange uddelt hængere på husstandenes beholder. På hængeren får husstanden en personlig feedback vedrørende deres sortering.

I begge forsøgsområder er desuden uddelt en informationsfolder. Informationsfolderen omfatter en visuel sorteringsvejledning samt øvrige informationer, som var efterspurgt fra borgerne.

I projektet kombineres en række kvalitative og kvantitative metoder for at måle og vurdere effekt og fremtidige potentialer for øget indsamling af plast og metal fra husstande i Randers Kommune.

Tiltagene er evalueret grundigt ved hjælp af affaldsanalyser (kortlægning af mængde og sammensætningen af restaffald og MGP), registreringer af indhold i MGP-beholderen, spørgeskemaundersøgelser, husstandsinterview og fokusgruppeinterview. Evalueringerne viser, at forsøget har haft en effekt.

Som en del af projektet er indsamling, afsætning og genanvendelse af plast fra husholdninger i Randers søgt kortlagt. Der er i den forbindelse foretaget interview relevante interessenter.

Projektets gode råd til andre

Gode råd vedrørende fremtidige tiltag og kommunikation:

 • Informationsmateriale til borgerne kan med fordel stiles så lokalt som muligt – fx til borgerne på en specifik vej eller by. Tag her højde for, at det lokale tilhørsforhold kan variere fra f.eks. lille by til stor by til landområde, osv.
 • Løs eventuelle praktiske udfordringer som borgerne oplever. Det kan f.eks. være barrierer vedrørende skiltning, adgangsforhold eller andre forhold omkring beholderne.
 • Giv gerne borgerne en personlig tilbagemelding på deres affaldssortering.
 • Afklar borgernes tvivl om sortering – og tag højde for historik. Borgernes tvivl kan være generel eller grunde i tidligere informationsmateriale eller specifikke indsamlingsordninger. I dialogen med borgerne bør det afdækkes, hvor, hvornår og hvorfor tvivlen opstår.

Gode råd til fremtidige evalueringsprojekter:

 • Benyt gerne en kombination af flere evalueringsmetoder. På den måde bliver flere stemmer hørt, og der skabes mere nuancerede resultater.
 • Inddrag borgerne i valg af tiltag, så er der størst sandsynlighed for, at tiltagene får den ønskede effekt.
 • Inddrag referenceområder fra starten og brug samme evalueringsmetoder i både forsøgs- og referenceområder. Det giver resultater, der kan sammenholdes.
 • Sørg for kun at iværksæt ét tiltag i området, hvis der skal laves en isoleret måling af det pågældende tiltag.

Næste skridt

Konklusioner og indsigter fra projektet deles i diverse netværk. Bl.a. i kommunikationsnetværk. Kommunen vil selv anvende de afprøvede tiltag i forhold til de mange husstande i kommunen, som ikke har været en del af forsøget.

Kontaktperson

Kontaktperson: Tenna Storgaard Zangenberg

Fakta om projektet

Ansøger: Randers Kommune
Tilskud: 374.180 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.