Økonomiske modeller for installation af indendørs sorteringsenheder (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål

Trods kommunernes mange tiltag for at få borgerne til at optimere deres sortering er der fortsat en stor mængde genvendelige ressourcer i restaffaldet på nationalt plan. Disse ressourcer vil kommunerne have til genanvendelse, for at de nationale mål om 50% genanvendelighed af husholdningsaffald nås inden 2022.

Projektet bygger på allerede eksisterende viden fra projekter og undersøgelser, der viser, at indendørs affaldssorteringsenheder gør sortering nemmere for borgerne, og der er en generel forståelse af, at en indendørs affaldssorteringsenhed øger genanvendelsesprocenten.

Imidlertid er der en generel usikkerhed omkring, hvorledes økonomien ser ud i et tilbud til borgerne omkring en indendørs affaldssorteringsenhed. Usikkerheden er gældende hos såvel kommunerne som hos borgerne.

Kommunernes ressourcer i Teknik- og Miljøafdelinger varierer markant, men problemstillinger omkring, hvordan man implementerer en indendørs affaldssorteringsenhed, er de samme. Spørgsmålene fra såvel kommuner som borgere omhandler udgifter og indtægter samt fordelingen af udgifter og indtægter på relevante aktører, og det er med dette afsæt, at der i projektet er udviklet en Excel-model som kan anvendes til at give et samlet billede af de indbyrdes afhængigheder og økonomiske konsekvenser af indførelse af en indendørs sorteringsenhed. Med i dette billede hører også potentialet for at skabe en cirkulær økonomi omkring en sorteringsenhed, så man ikke introducerer et nyt produkt hvis livscyklus bidrager til yderligere at forøge affaldsmængderne.

Formålet med projektet er at kvalificere kommunerne til at beslutte, hvorvidt borgerne skal tilbydes en indendørs affaldssorteringsenhed ud fra økonomiske betragtninger. Formålet er derfor at udvikle en helhedsorienteret, cirkulær økonomisk model, som landets kommuner kan bruge i bestræbelserne på at genanvende mindst 50% af husholdningsaffaldet.

Med afsæt i data fra Randers Kommune er der udarbejdet et brugervenligt Excel-værktøj, som gør det nemt for en kommune at afprøve forskellige scenarier og analysere 

Resultater

Projektets hovedresultat er udviklingen af et beregningsværktøj i Excel, som gøre det muligt for en kommune at beregne effekten af implementering af en indendørs sorteringsenhed til husholdningsaffald.

Modellen er udviklet i MS Excel og gøres tilgængelig via hjemmesiden www.sorterbedre.dk, hvor alle øvrige resultater af arbejdet, vejledninger osv. også er tilgængelige.

En vigtig læring fra resultater af modelkørsler med bl.a. data fra Randers Kommune er, at der ved øgede indsamlingseffektiviteter fra brug af indendørs sorteringsenheder kan være situationer, hvor behandlingsomkostningerne stiger f.eks. på plast, men at dette mere end kompenseres ved reducerede omkostninger til håndtering af restaffaldsmængden. Kommunen vil således kunne bevæge sig i retning af større genanvendelsesgrad af de kildesorterede fraktioner, og samtidig opnå et økonomisk bidrag til at udrulle disse enheder i kommunen. I modellen kan disse forhold analyseres sammen med en samlet indtægts/udgiftsside og muligheder for beregning af nøgletal for maksimale investeringspriser og årlig leasing af sorteringsenheder for en given forbedring af indsamlingseffektiviteten.

Til modellen er udarbejdet en grundig vejledning, som indgår i selve modellen og guider brugeren igennem beregningsflow, forudsætninger mv.

Take-back system for indendørs sorteringsenheder er undersøgt med hhv. brugerundersøgelse og opstilling af forskellige forretningsmodeller. Undersøgelserne er beskrevet i rapportform.

Konklusionen heri er, at borgerne er positive over for at kunne forbedre kildesortering i eget hjem, at de gerne ser kommunen er den drivende part heri og at borgerne finder det rimeligt, at de selv betaler et bidrag for at kunne anvende en indendørs sorteringsenhed.

Der er opstillet et roadmap for implementering af indendørs sorteringsenheder, som kan anvendes som køreplan for kommunerne. Der er udarbejdet en informationsskrivelse, som rundsendes til alle kommuner, som orienterer om projektets resultater. Denne rundsendes, når projektresultaterne er godkendt af Miljøstyrelsen.

Projektresultaterne bliver desuden samlet på hjemmesiden www.sorterbedre.dk, hvor alle godkendte resultater formidles og fremadrettet vil tjene som platform for yderligere bearbejdning af modellen, opdateringer mv. De praktiske og økonomiske forhold for dette fastlægges i et opfølgende møde i projektgruppen i januar 2018.

Kortlægning er et skema som sammenfatter nøgleinformation om de rammer, vilkår og grunddata (teknisk, økonomisk og juridisk), som påvirker implementeringen af indendørs affaldssorteringsenheder. I skemaet indgår en kort beskrivende tekst og referencer til bagvedliggende rapporter mv.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektet er udført af Randers Kommune som projektejer (v. Tenna Storgaard Zangenberg), med projektleder Vugge til Vugge ApS v. Annette Hastrup og Henrik Sørensen, Trashy People IVS v. Annelise Ryberg og Nanna Norup, LXP v. Lars Pedersen og Rambøll/Gate 21 v. Jesper Bøttcher. Med denne kombination af kompetencer, dækker projektgruppen både aftager (Randers Kommune), viden om affaldssortering på brugerniveau, cirkulære forretningsmodeller, finansiering og detaljeret indsigt i det samlede affaldsområde i Danmark.

Undervejs i projektet har projektgruppen modtaget værdifuld sparring af en række ressourcepersoner i projektets følgegruppe, bestående af:

 • Ole Morten Petersen, DAKOFA
 • Simone Kongsbak, Smith Innovation
 • Anders Christiansen, KL Teknik og Miljø
 • Jacob H. Simonsen, Dansk Affaldsforening
 • Hanne Juel, Region Midtjylland
 • Susanne Skårup, Skanderborg Kommune
 • Suzanne Arup Veltzé, Trashypeople
 • Henrik Weijdling, AffaldPlus
 • Malene Krogh, Lejre Kommune
 • Lærke Ærenlund, Fors A/S Holbæk
 • Anne Christine Eskildsen, TMF Københavns Kommune
 • Ane Kollerup Nielsen, TMF Københavns Kommune
 • Knud-Arne Nygaard, Næstved Kommune
 • Jens Hjul-Nielsen, BOFA Bornholm Kommune

Især har følgegruppens bidrag til at forenkle og reducere kompleksiteten af modellen været meget vigtig for projektet, og det er en vigtig erfaring til fremtidige projekter omkring beregningsmodeller, som ellers typisk har en tendens til at udvikle sig i en retning af større kompleksitet og blive mere og mere krævende for brugerne at anvende.

Den første version af modellen blev derefter testet og yderligere tilpasset ved arbejdsmøde hos ARGO i Roskilde. Fra AffaldPlus, som repræsenterer 6 kommuner, deltog udviklingskonsulent Henrik Wejdling og fra ARGO, som repræsenterer 9 kommuner, deltog genbrugschef Finn Kjær og administrations- og udviklingschef Marianne Roed Jakobsen.
Disse møder med kommunerne har været til stor hjælp for projektgruppen og til gavn for det endelige resultat, idet de gav os indsigt i kommunernes behov samt mulighed for at teste modellen af, således at vi har kunnet gøre den endelige model brugbar og brugervenlig – ikke blot på den resultatmæssige side, men også i forhold til sprogbrug og sammenhæng til øvrige værktøjer.

Følgende aktiviteter er gennemført:

1. Kortlægning
Projektet blev indledt med research på videnskilder til kortlægning af de juridiske, fysiske og økonomiske rammevilkår for affaldsindsamling og –behandling i kommunerne. Kortlægningen identificerede de parametre, som den økonomiske model skulle tage højde for og definerede de antagelser, som beregningerne skulle baseres på, og de variable der skulle kunne skrues på i modellen. Kortlægningen er sammenfattet i et skema med kort beskrivelse af kilden, indhold og referencer og links til dokumenter.

2. Opstilling af økonomisk model for affaldshåndtering
Grundspecifikationerne for modellen blev fastlagt ud fra flowdiagram med materialestrømme og stakeholders fra husstand til endelig destination for de enkelte affaldsfraktioner. Udviklingen af modellen tog afsæt i et ganske omfattende beregningsflow, som har kunnet forenkles og reduceres i takt med at nøgleparametre og værktøjets målrettede brug blev formuleret i dialog med følgegruppen.
Herefter blev modellen testet med data for boliger, affaldsmængder mv. fra Randers Kommune, i forhold til hvilke forudsætninger og parametre der skal lægges fast, og hvilke der skal være variable, når kommunerne skal kunne beregne, om det er fordelagtigt at installere en sorteringsenhed.
Et vigtigt skridt i udviklingen af modellen var beslutningen om at afgrænse beregningsmodellen, så der arbejdes med en alt-andet-lige-betragtning for indførelse af en indendørs sorteringsenhed. Modellen giver således ikke et svar på, hvorledes kommunens samlede affaldssortering skal optimeres mht. afhentning, ruter, frekvens osv. men fokuserer på effekten og værdien af den marginale forbedring af sorteringseffektiviteten, som en indendørs sorteringsenhed kan forventes at give.

3. Brugerundersøgelse
En brugerundersøgelse blev gennemført den 20.-21. maj 2017 i Randers. Udgangspunktet for undersøgelsen var at spørge en så bred gruppe af borgere som muligt. Fremfor at foretage en spørgeskemaundersøgelse i enkelte udvalgte boligblokke el.lign., hvor diversiteten måske ikke er så stor, blev der gennemført en mere "random" undersøgelse, hvor folk blev kontaktet på gaden og udspurgt. Svarene er efterfølgende analyseret, og der er udarbejdet rapport over undersøgelsen.

4. Take-back system og cirkulære forretningsmodeller for affaldssorteringsenhed
Med udgangspunkt i resultaterne fra den gennemførte brugerundersøgelse i Randers er mulige cirkulære forretningsmodeller for take-back, service (opgradering/reparation) og genanvendelse af den indendørs sorteringsenhed undersøgt og opstillet. Målet er maksimal service til borgerne og minimalt bøvl for kommunerne. Forskellige scenarier er opstillet, således at kommunerne kan vælge den løsning, der passer dem bedst.

5. Roadmap for implementering af den økonomiske model
På baggrund af forudgående punkter er der opstillet et forslag til implementering af indendørs sorteringsenheder i en kommune. I roadmappet er listet de typiske aktiviteter og beslutninger, der finder sted i en kommunal proces,og desuden beskrevet en pilotfase i et udvalgt boligområde, som vi vil anbefale gennemført inden fuld udrulning af sorteringsenheder i hele kommunen. Processen er verificeret i forhold til en potentiel implementering i Randers Kommunen, men er formuleret som en generel køreplan for implementering af modellen i andre kommuner.

Nyskabende perspektiver:

Projektet vil give et overblik over økonomien i forbindelse med, at husstandene tilbydes installation af indendørs affaldssorteringsenheder. Denne viden er ikke systematisk tilgængelig nu og er ikke i en form, som er operationel for kommunerne i de konkrete vurderinger og planlægning.

Kontaktperson

Kontaktperson: Tenna Storgaard Zangenberg

Fakta om projektet

Ansøger: Randers Kommune
Tilskud: 710.366 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.