OPS i ressource- og affaldshåndteringen

Offentliggjort 01-04-2016

Projektet opsamler erfaringer om offentligt-privat samarbejde i affaldshåndteringen med fokus på kommuner og affaldsselskabers muligheder for at opnå ”det gode samarbejde” med de private aktører.

undefined

I omstillingen fra en traditionel håndtering til en ny form for ressourceforvaltning er der behov for at skabe et proaktivt samarbejdsklima, hvor både kommune og renovatør arbejder ud fra en fælles vision.

Projektet har konstateret, at det er en god ide at stræbe efter at skabe et kontraktbaseret fællesskab om at højne genanvendelsen, opnå et højt serviceniveau og sikre effektive ordninger, hvor hele værdikæden er i fokus.

Projektbeskrivelse

Udgangspunktet for projektet har været at belyse de muligheder og udfordringer, der ligger i at danne nye partnerskaber omkring indsamling og behandlingen af husholdningsaffaldet.

Når kommuner og affaldsselskaber i store træk udbyder fx indsamlingsopgaverne til renovatører, er det tit funderet i et formelt kontraktforhold med ét hovedformål; at få affalds-ressourcerne fra A til B. I arbejdet for øget genanvendelse ses der imidlertid et behov for fx at komme helt tæt på borgernes kildesortering og samtidig sikre kvalitet i de ressourcer, der udsorteres.

I en kommunal optik kan der derfor fokuseres på at skabe; et højere serviceniveau, bedre samarbejdsklima, miljøforhold, kvalitet i ressourcerne, bedre borgerinddragelse, samt innovation og effektivisering af ordninger.

Og ser man det fra en privat vinkel, kan der måske opnås; Økonomiske fordele, ny viden og erfaringer, profilering, højere produktivitet og arbejdsglæde blandt medarbejderne.

I projektet er der samlet op på de erfaringer, som er opnået med service-partnerskaber i dag – både på restaffalds- og genanvendelsesordninger. Efterfølgende er disse partnerskaber blevet udgangspunktet for en videre dialog, som har ført til et sæt ”anbefalinger til nye samarbejder”. Anbefalingerne skal ses som en række både forebyggende og vejledende budskaber om, hvordan man konkret kan og bør gå til opgaven.

Rapporten indeholder disse tre hovedelementer:

  1. Behandling af de overordnede rammebetingelser jf. den nye ud-budslov, i forhold til opstart af nye samarbejder (partnerskaber)
  2. Erfarings-cases om servicepartnerskaber hos Renosyd, Favrskov Forsyning og Hjørring Kommune
  3. Et samlet sæt anbefalinger til opstart af nye samarbejder

Følgegruppe

Der blev nedsat en følgegruppe bestående af kommuner, affaldsselskaber og eksperter med interesse i eller erfaringer med offentligt-privat samarbejde i affaldshåndteringen. Følgegruppen fungerede i forløbet som et mindre erfaringsforum blandt et sæt praktikere og eksperter, og blev på den måde anvendt som opsamlingsmetode til at sammenfatte projektets anbefalinger.

Inga Rossen, RenoSyd

Jytte Bak, Favrskov Forsyning

Anne Birgitte Gerth, Hjørring Kommune.

Rikke Thorlund Haar, Udbudsportalen, KL

Kim Røgen Københavns Kommune

Ilonka Domela, Københavns Kommune

Sofie Dam Region, Hovedstaden

Jesper Halvarson, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Christina Marsling, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Alan Sørensen, Miljøstyrelsen

Erik Nørgaard Jensen, Vestforbrænding

Susanne Thor, Aarhus Kommune

Projektforløb

Marts – maj: Møder med relevante kommuner og planlægning af det videre procesforløb. Indeksering af aktuelle cases og temabehandlinger.

Juni: Interviews og empiri-indsamling i forbindelse med erfarings cases.

August: Erfaringsforum 1 med fokus på ”udbudsprocessen og rammerne for OPS”

Oktober: Erfaringsforum 2 med fokus på ”det gode samarbejde” og generering af fælles anbefalinger.

November – december: Sammenfatning af anbefalinger og afrapportering.

Kontaktpersoner

Mathias Vang Vestergaard, KL – Obfuscated Email

Hjalte Norman Bie, KL – Obfuscated Email

Rikke Thorlund Haahr, Udbudsportalen, KL – Obfuscated Email

Alan Sørensen, Miljøstyrelsen – Obfuscated Email

 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.