Sortering af plast fra husholdninger i Fredericia

Offentliggjort 20-09-2017
Rapport

Fredericia Kommune håndterer plast fra husholdninger i et relativt simpelt system, der inkluderer kildesortering af flere plasttyper og finsortering af indsamlet plast i mange fraktioner.

Formålet med dette notat er, at give andre kommuner et klart billede af håndteringen af plast i Fredericia Kommune, og et grundlag for at vurdere, om konceptet eventuelt kan udbredes til andre kommuner.

Oplysningerne i notatet er indhentet under et besøg 16. november 2016. Der blev afholdt møde med Fredericia Kommunes Affalds- og Genbrugschef Vibeke Hviid, som efterfølgende viste rundt på Genbrugscentret samt på en genbrugsplads.

Baggrund

Fredericia Kommune adskiller sig fra resten af de danske kommuner, når det kommer til affald. I Fredericia er der f.eks. ikke småt brændbart som fraktion på genbrugspladserne. Til gengæld har man hele 53 andre fraktioner, som bruges flittigt; på plastområdet er der f.eks. strips, pilleglas, skriveredskaber mv. 

For at forstå kommunens ordning for plast, må man først forstå Fredericias samlede affaldssystem. Systemet stammer fra slutningen af 1980’erne, hvor nogle ildsjæle satte sig for at få indsamlet meget mere affald til genanvendelse. Som nogle af de første i landet så man på mange flere fraktioner end bare papir og glas, og der var stort fokus på at udsortere alt.

Politisk er der i Fredericia Kommune stor opbakning til hele tiden at gøre mere og søge nye veje. Når borgerne udtrykker stor tilfredshed og opbakning, er politikerne også med. Hele systemet drives af stort engagement og fokus på miljøet. Alt er baseret på et ønske om at få så meget som muligt væk fra forbrænding, og i mindre grad på økonomi. Fredericia Kommune er medejer af et forbrændingsanlæg – Energnist-, men fremhæver alligevel, at alt, der fjernes fra mængderne til forbrænding, anses for økonomisk positivt pga. den sparede forbrændingsafgift.

Indsamlingssystemet – generelt og for plast 

Helt overordnet er affaldsindsamlingssystemet i Fredericia baseret på husstandsindsamling af restaffald og grønt affald i to containere, husstandsindsamling af seks-syv (tørre) fraktioner i plastsække, miljøstationer for samme fraktioner ved etageboliger samt en meget omfattende genbrugspladsordning.

De tørre fraktioner leveres til Fredericia Genbrugscenter, hvor de håndteres i form af en eventuel sortering, presning/balning og videre transport. Det grønne affald komposteres og restaffaldet forbrændes.

Endelig indsamles i alt 53 fraktioner via genbrugspladserne. For plast er fraktionerne f.eks. skriveredskaber, blisterpakker, medicinglas (af plast), skruelåg fra mælkekartoner, bigbags, strips, propper og låg samt CD’er/DVD’er. Fraktioner, der indsamles på genbrugspladserne, fremgår af Bilag B. Kommunen anslår, at andelen af erhvervsaffald på genbrugspladserne ligger på 5-10%.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.